Saturday, July 13, 2024

Conform legislatiei in vigoare Consiliul local alege din rândul membrilor sai – viceprimarul, cu votul secret al majoritatii consilierilor in functie. Viceprimarul exercita atributiile care ii sunt delegate de catre primar, prin dispozitie, in conditiile prevazute de art. 70 din Legea nr. 215 /  2001, privind administratia publica locala.

·  controleaza igiena si salubritatea localurilor publice si produselor alimentare puse in vânzare pentru populatie, cu sprijinul serviciilor de specialitate;

·  asigura repartizarea locuintelor sociale pe baza hotarârii consiliului local;

·  exercita controlul asupra activitatilor din târguri, piete, oboare, locuri si parcuri de distractii si ia masuri pentru buna functionare a acestora;

·  raspunde de inventarierea si administrarea bunurilor care apartin domeniului public si domeniului privat al comunei sau al orasului;

·  organizeaza evidenta lucrarilor de constructii din localitate si pune la dispozitie autoritatilor administratiei publice centrale rezultatele acestor evidente;

·  ia masuri pentru controlul depozitarii deseurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizarii malurilor cursurilor de apa din raza comunei sau a orasului, precum si pentru decolmatarea vailor locale si a podetelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari.

·  poate indeplini si atributiile de ofiter de stare civila.