Saturday, July 13, 2024

Ajutor de înmormântare

CF L. 416/2001

 

Pentru a beneficia de ajutorul de înmormântare aveţi nevoie de următoarele acte:

 • certificat deces (copie şi original)
 • act de identitate al solicitantului
 • act de stare civilă al solicitantului din care să rezulte relaţia de rudenie cu decedatul (moştenitor,tutore,curator)
 • dovezi privind suportarea înmormântării

Ajutorul de înmormântare se acordă numai persoanelor care au beneficiat de ajutorul social

 

Acte necesare acordarii ajutorului social:
CF L. 416/2001

 • Acte de identitate ale tuturor membrilor familiei
 • certificat de naştere părinţi şi copii
 • certificat de căsătorie
 • buletin de identitate sau carte de identitate
 • hotărâre definitivă de încuviinţare a adopţiei sau a plasamentului (pentru copilul minor)
 • adeverinta de elev sau student
 • acte din care să rezulte încadrarea în categoria persoanelor cu handicap
 • adeverinţe eliberate de AJOFM Gorj
 • adeverinţă venit eliberat de primăria de domiciliu
 • adeverinţe medicale (apt de muncă)
 • cupon pensie;şomaj;salariu sau orice alte venituri permanente
 • cupon alocaţie de stat pentru copii
 • cupon alocaţie suplimentară pentru familii cu mulţi copii
 • cerere tip
 • dosar cu şină

Toate actele vor fi prezentate în copie “xerox” şi original.

 

Inregistrarea căsătoriei se face la primăria de domiciliu al unuia dintre soţi, iar o dată cu declaraţia de căsătorie viitorii soţi prezintă următoarele acte:

 • actul de identitate
 • certificatul de naştere în original şi în copie
 • certificatul medical privind starea sănătăţii (certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la data emiterii şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana se poate sau nu se poate căsători.
 • acte în original şi în copie din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare

 

O dată cu declaraţia de deces, declarantul va depune următoarele acte:

 • certificatul constatator al decesului, întocmit şi semnat de medicul care a făcut constatarea în care trebuie consemnată cauza decesului, fără prescurtări
 • actul de identitate al celui decedat
 • livretul militar sau adeverinţa de recrutare în cazul persoanelor supuse obligaţiilor militare

 

Inregistrarea naşterii copilului se face pe baza declaraţiei verbale, prezentându-se următoarele documente:

 • certificatul medical constatator al nasterii intocmit pe formular tip, care va trebuie sa poarte nr. de inregistrare, dată certă, sigiliul unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului
 • certificatul de nastere şi actul de identitate al mamei şi al declarantului, dacă naşterea nu este declarată de mamă.
 • certificatul de căsătorie al părinţilor copilului, dacă sunt căsătoriţi